-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w zakresie zakazu  odwiedzin naszych mieszkańców przez  rodziny i bliskich, informujemy że istnieje możliwość kontaktowania się poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

 

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

DPS w Płazie świadczy mieszkańcom usługi wspomagające, wśród których istotna jest propozycja udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych.
Terapia zajęciowa to celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne, o charakterze zajęć ciągłych ( np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe itd.), które stanowią proces terapeutyczny prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością czy chorobą. Określone czynności o charakterze zajęć fizycznych czy umysłowych proponowane przez terapeutów niosą ze sobą aspekt leczniczy. Proces terapeutyczny wymaga przy tym całościowego, holistycznego podejścia do każdego człowieka, co daje szanse poprawy jego funkcjonowania psychofizycznego i społecznego.
Terapeuci zajęciowi wspomagają osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore w procesie ich leczenia i rehabilitacji, poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez terapeutów działania mają na celu: kompensację zaburzonych funkcji; przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. Terapeuta zajęciowy nawiązuje i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne  i socjoterapeutyczne. W wyniku tych oddziaływań rozpoznaje i zaspokaja potrzeby podopiecznego, ale zawsze uwzględnia przy tym czynniki: zdrowotne, psychologiczne, społeczne. Terapeuci zajęciowi współpracują w zespole pracowników w tworzeniu indywidualnego planu opieki i programu terapii dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb oraz zainteresowań podopiecznego z uwzględnianiem zaleceń lekarskich. Planują i prowadzą różnorodne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, ćwiczenia relaksacyjno-sportowe  /indywidualne i grupowe/.

W Domu Pomocy Społecznej w Płazie prowadzone są trzy rodzaje terapii zajęciowej:
     Ergoterapia - terapia pracą, poprzez zajęcia manualne
     Socjoterapia - terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych
     Arteterapia - terapia sztuką, kontakt czynny lub bierny ze sztuką i kulturą.

Odpowiadające im metody :
Metody ergoterapii: hafciarstwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo, ceramika.
Metody socjoterapii: ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja, animaloterapia, hipoterapia.
Metody arteterapii: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, choreoterapia.

Świadome prowadzenie kontaktu terapeutycznego w kierunku pożądanego celu, którym jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego i społecznego mieszkańca DPS – wymaga przestrzegania ważnych wskazań, wśród których wyróżnić trzeba: poszanowanie praw i godności człowieka; indywidualne podejście; podmiotowość; bezwarunkowa akceptacja; prawo do wolności i wyboru; partnerstwo w relacjach; doskonalenie komunikacji; porozumienie bez przemocy; rozpoznawanie potrzeb indywidualnych.

Terapeuci zajęciowi współpracują z całym zespołem pracowników DPS w realizacji wyznaczonych kierunków pracy terapeutycznej :
- wspieranie rozwoju autonomii mieszkańca (na miarę jego możliwości);
- uspołecznianie mieszkańca .

Terapia zajęciowa realizowana w naszym Domu Pomocy Społecznej jest ciekawą i szeroką ofertą dla podopiecznych a realizowany proces terapeutyczny prowadzi do polepszenia jakości ich życia. Mieszkańcy domu mają możliwość doświadczania własnego rozwoju, odnajdują swoją godność i siłę do pokonywania trudności. Wyższa samoocena, dobre samopoczucie sprzyjają  kondycji psychofizycznej, umożliwiają lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne do naszych pracowni